Radon är en ädelgas som är radioaktiv och som ger ifrån sig joniserande strålning vid dess sönderfall. Inandning av radongas ger en ökad risk för lungcancer. Alla arbetsgivare har ansvar för att bedöma hur hög risken är för att deras anställda ska utsättas för radonexponering. Medarbetare på IT-företag har hög risk att drabbas av komplikationer vid exponering för radon då branschen innebär mycket arbete i lokalerna framför datorn.

Med hjälp av radea kan du utreda luftkvaliteten på företaget. Här hittar du färdiga mätpaket för arbetsplatser som gör det enkelt för dig att beställa en radonmätning. Om du har förhöjda radonhalter bör du snabbt gå vidare till nästa steg där en radonbesiktning görs. Du får ett åtgärdsförslag som visar hur mycket det kostar att skapa en radonfri miljö, och kan med hjälp av detta söka radonbidrag hos Länsstyrelsen. Efter en radonsanering får du frisk luft i lokalerna, och en kontrollmätning säkerställer att arbetsmiljön är säker. I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten, Arbetsmiljöverket och delvis också Försvarsmakten som delar på ansvaret för radontillsyn. Det är Arbetsmiljöverket som har grundläggande tillsynsansvar för arbetsplatsernas radon, där det ännu inte gjorts någon bedömning av den eventuella risken för att radonexponeringen är förhöjd.

 

Säker arbetsplats

Arbetsmiljöverket har tre hygieniska gränsvärden som gäller för radonexponering. Gränsvärdena är satta efter om arbetstagarna kan exponeras i lokaler som ligger ovan jord, i underjordiska bergrum eller i gruvor. Om det finns risk för radonexponering måste arbetsgivaren vidta nödvändiga åtgärder och en handlingsplan behöver upprättas.

I mars 2018 införde regeringen bidrag till radonsanering som sker i småhus. Syftet med detta bidrag var att minska radonhalten i alla en- och tvåbostadshus. Hundratals bostäder har idag alltför höga radonhalter, och radon kan idag orsaka 500 cancerfall varje år. Det är därför viktigt för företagshälsan att investera i en pålitlig radonmätning och möjlig sanering. Bidraget kan ge täckning för 50 procent av de åtgärdskostnader som anses skäliga, ända upp till 25 000 kronor. Efter att en sanering slutförts behöver radonhalten i luften inomhus uppgå till högst 200 becquerel för varje kubikmeter.

Flest svenskar dör i lungcancer jämfört med andra cancerformer. Orsakerna är bland annat asbest, radon och luftföroreningar i arbetsmiljön, särskilt när riskfaktorerna är kombinerade med rökning. Nya behandlingar gör att allt fler lever längre efter diagnos, men en stor utmaning är fortfarande att upptäcka lungcancer i ett mer tidigt stadium.